شرايط عضويت در كتابخانه شرايط عضويت در كتابخانه

 

دانشجويان دانشكده پزشكي پرديس همت و پرديس پورسينا دوره هاي تخصصي و فوق تخصصي و پزشكي عمومي و تحصيلات تكميلي رشته هاي علوم پايه و دانشكده هاي پيراپزشكي و فناوريهاي نوين 

جهت صدور و تمديد كارت عضويت اعضاء مدارك ذيل را به مسئول مربوطه ارائه نمايند.

جهت صدور كارت عضويت دو قطعه عكس رنگي به همراه كارت رزيدنتي يا كارت دانشجويي و تكميل فرم مخصوص عضويت كتابخانه

جهت تمديد كارت عضويت ارائه كارت عضويت قبلي عضو

دانشجوياني كه قصد تمديد كارت عضويت خود را دارند موظفند چنانچه نشاني و شماره تماس آنان تغيير يافته است نشاني و شماره تماس جديد خود را به مسئول مربوطه اطلاع دهند.