شرایط عضویت در کتابخانه شرایط عضویت در کتابخانه

 

شرايط عضويت

اعضاء هيئت علمي با ارائه آخرین حکم کارگزینی به همراه يك قطعه عكس و تكميل فرم عضويت می توانند به عضويت كتابخانه در آيند. مدت اعتبار کارت عضویت اعضاء هیئت علمی تا زمان بازنشستگی و یا هرگونه تغییر وضعیت استخدامی می باشد.

كاركنان رسمي و پيماني دانشكده با ارائه آخرین حکم كارگزيني دانشكده  به همراه يك قطعه عكس و تكميل فرم عضويت به عضويت كتابخانه در مي آيند.

دانشجويان در تمامي مقاطع با ارائه معرفي نامه از آموزش مربوطه و با ارائه كارت دانشجويي به همراه يك قطعه عكس و تكميل فرم عضويت به عضويت كتابخانه درمي آيند.

دانشجویان مهمان  نیز با معرفی نامه از آموزش برابر زمان مهمانی و یا تسویه حساب در پایان  دوره مربوطه میتوانند مانند سایر اعضاء  از کتابخانه استفاده نمایند.