نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی تهران،کتابخانه مرکزی
صفحه آماده است.
نوع مدرک
موضوعات مرتبط
تعداد رکوردها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
current therapy 2017
11Kb
image
current therapy.jpg
220px
281px
عکس
2.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
AHFS drug information 2017
7Kb
image
AHFS drug information.jpg
220px
281px
عکس
3.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Basic immunology :
12Kb
image
Basic immunology functions and disorders of the immune syste...
220px
270px
عکس
4.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
BNF 73
3Kb
image
BNF 73.jpg
207px
293px
عکس
5.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Food chemicals codex
7Kb
image
Food chemicals codex.jpg
299px
200px
عکس
6.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Handbook on injectable drugs
8Kb
image
Handbook on injectable drugs.jpg
208px
293px
عکس
7.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics
58Kb
image
Tietz textbook of clinical chemistry.jpg
391px
499px
عکس
8.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
The cell
73Kb
image
‭The cell (Cooper).jpg
371px
499px
عکس
9.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Pharmacotherapy principles & practice /
45Kb
image
‭Pharmacotherapy principles practice.jpg
391px
499px
عکس
10.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Pharmacotherapy principles & practice study guide :
46Kb
image
‭Pharmacotherapy principles practice study guide.jpg
391px
499px
عکس
11.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Pharmacotherapy casebook
54Kb
image
Pharmacotherapy casebook.jpg
386px
499px
عکس
12.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Pharmacotherapy :
51Kb
image
Pharmacotherapy.jpg
391px
499px
عکس
13.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Pharmaceutical excipients :
36Kb
image
‭Pharmaceutical excipients.jpg
332px
499px
عکس
14.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Pharmaceutical analysis :
35Kb
image
‭Pharmaceutical analysis.jpg
384px
499px
عکس
15.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Organic chemistry
48Kb
image
‭Organic chemistry (carey).jpg
408px
500px
عکس
16.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Organic chemistry :
78Kb
image
‭Organic chemistry (‭Vollhardt).jpg
390px
499px
عکس
17.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Molecular Cell Biology
56Kb
image
‭Molecular Cell Biology.jpg
410px
500px
عکس
18.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Lehninger principles of biochemistry
45Kb
image
‭Lehninger principles of biochemistry.jpg
390px
499px
عکس
19.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
food & the nutrition care process /
40Kb
image
food & the nutrition care process.jpg
391px
499px
عکس
20.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
p principles of medicinal chemistry /
41Kb
image
principles of medicinal chemistry.jpg
385px
499px
عکس
افزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت